دسامبر 29, 2016

معرفی نرم افزار SACS (طراحی سکوهای ثابت دریایی) بخش دوم

نرم افزار SACS برای طراحی سکوهای ثابت دریایی به کار می رود و از قوی ترین نرم افزار ها در این حوزه می باشد. این نرم […]
دسامبر 29, 2016

معرفی نرم افزار SACS (طراحی سکوهای ثابت دریایی) بخش اول

نرم افزار SACS برای طراحی سکوهای ثابت دریایی به کار می رود و از قوی ترین نرم افزار ها در این حوزه می باشد. این نرم […]
دسامبر 29, 2016

تعاريف بارها و نيروهاي وارد بر سکوی دریایی

بار مرده بار مرده شامل وزن سکو در قسمت هايي است که در هوا قرار دارد. از جمله وزن شمع ها و دستگاهها و وسايلي که […]